Angående användningen av Å, Ä och Ö på Internet

På Internet- och i emailsammanhang har vi fått vänja oss vid att bokstäverna å, ä, och ö inte kan användas. SSM, Svenska Språkmyndigheten, har som en konsekvens av detta beslutat att avskaffa dessa bokstäver helt. De anses överflödiga i ett mer kommande internationaliserat samhälle. Redan till nyår ersätts både å och ä av a. Vid paföljande halvarsskifte ersatts ö med o.

Vidare tas versalerna bort. de forekommer ju inte i emailadresser, varfor skulle vi da tillatas anvanda dem i andra sammanhang? darigenom minskas antalet tecken rejalt. rensningen har givit svenska sprakmyndigheten blodad tand. man har foreslagit fler fornyelser i stavningen for att underlatta internationell kommunikation.

fenomenet med en bokstav, c, som kan uttalas pa tva olika satt, onskar man utnyttja till fullo genom att helt ersatta bade k och s med c. ctavningen med dubbla conconanter efter cort vocalljud utgar occca. det anses onodigt at ckriva ut cama bocctav tva ganger efter varandra.har upctar ett carccilt problem med bocctaven x. det overgar til att ctavac med cc, men med hanvicning til ovan namnda regel om dubel conconant blir det camandraget til et enkelt c.

vidare staler cje-ljudet til becvar for manga. det ercatc i ala cina ctavningar av z, com ju anvandc valdigt calan i vart cprak idag.licaca ercatc ala conctiga ctavningar av j-ljudet (lj, gj, hj…) av j. pa cama cat anvandc q mer frecvent jenom at ercata ng.man overvager at cenare aven helt ta bort h, com anda nactan inte horc, camt a tecna bada i- och j-juden med j, de later ju anda lica.cyftet ar, papekar cvenccka cpracmyndigjeten, at verca for ocad forctaelce melan manjzor.